atex 137 1

ATEX 137   Patlama Güvenliği Belgesi

 ATEX 137  :  Bu belge, bir işverenin bir Patlama Güvenliği Belgesi hazırlama yükümlülüğünü içeren ATEX 137 Direktifinde yer alan gereklilikleri açıklamaktadır.

Başlıklar

 ATEX 137 / Patlamadan Korunma Dökümanları

atex 137

 

Potansiyel olarak patlayıcı ortamların kapsamını ve oluşumunu belirlemek için bir alan sınıflandırma çalışması temelinde potansiyel tehlikelerin tanımlandığı bir risk değerlendirmesine dayalı yaklaşım tanımlanmaktadır. Bunu uygun ekipmanın seçimi ve olası ateşlemenin belirlenmesi takip eder.

Tesis operasyonlarından kaynaklanan kaynaklar. ATEX 137’nin gereklilikleri tartışılacak ve potansiyel olarak patlayıcı ortamların bulunması muhtemel olan birçok firma tarafından halihazırda yürütülen geleneksel yangın ve patlama tehlikesi değerlendirmesi ile karşılaştırılacaktır.

Patlamaya karşı koruma belgesi; ATEX 137, DSEAR, Patlayıcı ortamlar, Alan sınıflandırması; Ateşleme kaynakları

Aralık 1999’da Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, patlayıcı ortamlardan potansiyel olarak risk altında olan işçilerin güvenliği ve sağlığının korunması için asgari gereklilikleri belirleyen ATEX 137 Direktifi veya 99/92/EC Direktifi olarak anılan Direktifi kabul etti ve kabul etti.

89/391/EEC sayılı Direktifin 16(1) Maddesi anlamında 15. bireysel Direktiftir, İşçilerin sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik önlemleri belirleyen temel Direktiftir ve 30 Haziran 2003 tarihine kadar üye ülkelerde yasalaşması gerekir. .

Bu Direktifin amaçları doğrultusunda, “patlayıcı atmosfer”, gaz, buhar, sis veya tozlar şeklinde yanıcı maddelerin atmosferik koşullar altında hava ile karışımı anlamına gelir ve bu maddelerde tutuşma meydana geldikten sonra yanmanın tüm yanmamış karışıma yayılır. Direktif aşağıdakiler için geçerli değildir:

ATEX 137 / Patlamadan Korunma Dökümanları

ATEX 137 / Patlamadan Korunma Dökümanları

 • Hastaların tıbbi tedavisi için ve tedavi sırasında doğrudan kullanılan alanlar;
 • evsel gaz yakan cihazların kullanımı;
 • patlayıcıların veya kimyasal olarak kararsız maddelerin üretimi, taşınması, kullanılması, depolanması;
 • madenler veya maden çıkarma endüstrileri;
 • kara, su ve hava yoluyla taşıma araçları, ancak kullanım amaçlı taşıma araçları

potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferde bulunur.

Direktif, işverenin bir dizi yükümlülüğünü ortaya koymakta ve iki Ek içermektedir.

ilk olarak patlayıcı ortamların bulunduğu yerlerin sınıflandırılması için tanımları sağlar.

meydana gelebilir – sözde ‘Bölge Tanımları’. İkinci Ek, minimum

potansiyel olarak risk altında olan işçinin güvenliğini ve sağlığını korumanın iyileştirilmesi için gereklilikler

patlayıcı ortamlardan kaynaklanan ve farklı Bölgelerdeki ekipman ve koruyucu sistemlerin seçiminde kullanılacak kriterleri içerir.

ATEX 137 Direktifi, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için ekipman için temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini belirleyen ATEX 95 Direktifine (Direktif 94/9/EC) karşılık gelen ‘Kullanıcı’ Direktifidir.

ATEX 137 / Patlamadan Korunma Dökümanları ve Yükümlülükler

ATEX 137

99/92/EC YÖNERGESİNİN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yönerge, işverenin yerine getirmesi gereken belirli yükümlülükleri aşağıdaki gibi ortaya koymaktadır.

 • Patlamaları önleyin ve korumak.
 • Patlama risklerinin bir değerlendirmesini yapmak
 • Talimatların sağlanması, eğitim dahil güvenli çalışma koşullarının sağlanması

denetim ve teknik önlemler.

 • Koordinasyon taşeronlarının/ziyaretçilerinin görevleri.
 • Aşağıdakiler dahil olmak üzere Bölgelerde patlayıcı bir atmosferin oluşabileceği alanları sınıflandırın:

uygun olduğunda, bu tür alanlara giriş noktalarının işaretlenmesi.

 • Uygun ekipmanı seçmek.
 • Bir patlamaya karşı koruma belgesi hazırlamak

Direktifte belirtilen gereklilikler, ilk kez kullanılan yeni iş yerleri için geçerlidir.

30.06.03’ten sonra. Mevcut işyerleri, Yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uygun olmalıdır.

30.06.06 tarihli direktif.

99/92/EC YÖNERGESİNDE BELİRTİLEN MİNİMUM GEREKLİLİKLER

Direktifin Ek II’si, patlayıcı ortamlardan potansiyel olarak risk altında olan işçilerin güvenlik ve sağlık korumasını iyileştirmeye yönelik asgari gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Gereksinimler, organizasyonel ve patlamaya karşı koruma tedbirlerine ayrılmıştır ve bunların uygulanma derecesi, risk değerlendirmesine bağlıdır:

ATEX 137 / ORGANİZASYON ÖNLEMLERİ

İşveren, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlerde çalışanlara patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlamalıdır.

Ayrıca, tehlikeli yerlerde çalışma, işveren tarafından verilen yazılı talimatlara göre yapılmalı ve hem tehlikeli faaliyetlerin yürütülmesi hem de tehlikeye neden olacak diğer işlerle etkileşime girebilecek faaliyetlerin yürütülmesi için bir çalışma izinleri sistemi uygulanmalıdır.

ATEX 137 / Patlamadan Korunma Dökümanları

 

Uygun olduğunda, yani patlamadan korunma belgesinde gerçekleştirilen ve belgelenen risk değerlendirmesini takiben, aşağıdaki patlama koruması önlemleri uygulanmalıdır:

 • Patlayıcı ortamların (kasıtlı veya kasıtsız) herhangi bir tehlikeli salınımı güvenli bir yere yönlendirilmeli veya emniyetli bir şekilde kontrol altına alınmalı veya güvenli hale getirilmelidir.
 • Tutuşma tehlikelerinin önlenmesi, elektrostatik deşarjlar dikkate alınmalı ve işçilere uygun giysiler sağlanmalıdır.

 

 • Yalnızca güvenli olan ekipman ve bağlantı cihazları kullanılmalıdır.
 • Patlama risklerini en aza indirecek ve bir patlama olursa patlama etkilerini en aza indirecek önlemler alınmalıdır.
 • Patlama koşullarına ulaşılmadan önce optik/akustik uyarı ve tahliye.
 • Acil kaçış tesislerinin sağlanması ve bakımı.
 • Acil durum güç kaynağı/otomatik süreçlerin manuel olarak geçersiz kılınması.
 • Genel patlama güvenliği, kullanımdan önce yetkili bir kişi tarafından doğrulanmalıdır.

ATEX 137 / ATEX DİREKTİFİ 99/92/EC’NİN EK GEREKLİLİKLERİ

KİMYASAL AJANLAR AT İŞ DİREKTİFİ 98/24/EC İLE KARŞILAŞTIRILDI

Hem ATEX Direktifi hem de Kimyasal Maddeler İş Yerinde (CAD) Direktifi, kapsamına girer.

işyerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını iyileştirmeye yönelik temel Avrupa Direktifi.

Olarak

Bireysel tehlikeleri kapsayan tüm alt Direktiflerle birlikte, bu Direktiflerin her ikisi de bir

Gerçek tehlikeyi değerlendirmek ve önleyici veya

gerekli koruyucu önlemler. Bu nedenle, ana hükümlerdeki gereksinimlerin çoğu,

ATEX 99/92/EC Direktifi, aşağıdaki belgelerde yer alan güvenlik gereksinimlerine benzer:

Kimyasal Ajanlar İş Başında Direktif 98/24/EC. Önleme ve önleme gereklilikleri gibi

patlamalara karşı korumak ve patlama risklerini değerlendirmek. Ek olarak, birçok asgari

ATEX’in Ek II’sindeki gereklilikler ya CAD’de örtülüdür ya da bazıları halihazırda yaygın olarak alınan ve tehlikeli maddelerden kaynaklanan diğer riskler için eşit derecede geçerli olan iyi güvenlik uygulamalarını temsil eder.

Ancak, ATEX’teki bazı gereksinimler, CAD’den önemli ölçüde daha fazlasını gerektirir veya patlayıcı ortamlardan kaynaklanan riskler dışındaki risklere uygun değildir. Bu gereksinimler aşağıdakilerle ilgilidir:

Gereksinimler

 • patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlerin sınıflandırılması ve bölgelere ayrılması;
 • bu yerlerde kullanılacak ekipman seçimi;
 • patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlerin işaretlenmesi;
 • yeni işyerleri ilk kez kullanılmadan önce genel patlama güvenliğinin doğrulanması;
 • patlayıcı ortamlarda uygun iş kıyafetlerinin sağlanması ve • işverenlerin bir işyerini paylaştığı durumlarda koordinasyon.

Daha fazla bilgi almak için Fuzyon Osgb İletişim bölümüne giriniz ya da burayı tıklayınız.

Youtube kanalımız için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın